دوره های آزمایش های غیر مخرب NDT

تفسیر فیلم پرتونگاری صنعتی سطح ۲ RTI Level II | Radiographic Film Interpretation | Level II

 • هدف دوره

  این دوره جهت آشنایی با اصول پایه ای پرتونگاری ، انواع ناپیوستگی ها (عیب ها)و نحوه تفسیر و ارزیابی فیلم پرتونگاری صنعتی با کاربرد جوشکاری بر اساس SNT-TC-1A برگزار و در انتهای دوره مدرک سطح II تفسیر فیلم ارائه میگردد و ویژه افرادی است که مسئولیت تفسیر فیلمها را به عهده داشته و یا به عنوان ناظر و یا بازرس فعالیت می نمایند .
 • محتوای دوره

پرتونگاری صنعتی سطح ۱و ۲ | RT-Level I,II | Radiographic Testing Level I, II

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

التراسونیک سطح ۱و۲ |  UT-Level I,II | Ultrasonic Level I & II

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ سطح ۱و ۲ | MT&PT-Level I,II | Magnetic Particle Testing & Liquid Penetrant Testing-Level I, II

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی چشمی سطح ۱ و۲ | Visual Testing Level I, II

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

جریان های گردابی سطح۱و۲ | ET- Level I,II |Eddy Current Level I, II

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • ۶۶۱۷۴۰۸۲- ۲۲۹۰۱۱۰۲-22222148
 • ۸۸۱۷۷۲۲۳
 • info@tubitakgroup.com
بالا
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp