دوره های آزمایش های غیرمخرب NDT

تفسیر فیلم پرتونگاری صنعتی سطح ۲ | RTI Level II | Radiographic Film Interpretation | Level II

 • هدف دوره

  این دوره جهت آشنایی با اصول پایه ای پرتونگاری، انواع ناپیوستگی ها (عیب ها) و نحوه تفسیر و ارزیابی فیلم پرتونگاری صنعتی با کاربرد جوشکاری بر اساس SNT-TC-1A برگزار و در انتهای دوره، مدرک سطح II تفسیر فیلم ارائه می گردد. این دوره ویژه افرادی است که مسئولیت تفسیر فیلم ها را به عهده داشته و یا به عنوان ناظر و یا بازرس فعالیت می نمایند.
 • محتوای دوره

پرتونگاری صنعتی سطح ۱ و ۲ | RT-Level I,II | Radiographic Testing Level I, II

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

التراسونیک سطح ۱ و ۲ |  UT-Level I,II | Ultrasonic Level I & II

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ سطح ۱ و ۲ | MT&PT-Level I,II | Magnetic Particle Testing & Liquid Penetrant Testing-Level I, II

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی چشمی سطح ۱ و ۲ | Visual Testing Level I, II

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

جریان های گردابی سطح ۱ و ۲ | ET- Level I,II |Eddy Current Level I, II

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • ۶۶۱۷۴۰۸۲- ۲۲۹۰۱۱۰۲-22222148
 • 02145812222 داخلی 3101
 • info@tubitakgroup.com
بالا
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp